Counselor

Kindergarten & 1st Grade Counselor

Tammy Romines - Kindergarten & 1st Grade Counselor

2nd – 4th Grade Counselor

Amanda Etter -2nd - 4th Grade Counselor